Prevalence and Subtype Distribution of <em>Blastocystis</em> sp. in Diarrheic Pigs in Southern China

Added 68 days ago (28.09.2021)
Authors: Pei Wang; Sen Li; Yang Zou; Zhao-Wei Hong; Ping Wang; Xing-Quan Zhu; De-Ping Song; Xiao-Qing Chen
Journal: Pathogens
Read article