Impact of obstructive sleep apnea complicated with type 2 diabetes on long-term cardiovascular risks and all-cause mortality in elderly patients

Added 69 days ago (28.09.2021)
Authors: Xiaofeng Su, Jian Hua Li, Yinghui Gao, Kaibing Chen, Yan Gao, Jing Jing Guo, Min Shi, Xiao Zou, Weihao Xu, Li Bo Zhao, Huanhuan Wang, Yabin Wang, Juan Liu, Hu Xu, Xiaoxuan Kong, Junling Lin…
Read article