Delivery of Cationic Platinum Prodrugs via Reduction Sensitive Polymer for Improved Chemotherapy

Added 25 days ago (26.09.2021)
Authors: Hao Chen, Yushu Wang, Yulin Liu, Lin Tang, Qingchun Mu, Xiangye Yin, Liuchun Zheng, Youbai Chen, Chaoyong Liu
Journal: Small
Read article