Confined Fe Catalysts for High‐Density SWNT Arrays Growth: a New Territory for Catalyst‐Substrate Interaction Engineering

Added 27 days ago (26.09.2021)
Authors: Yue Hu, Hongjie Zhang, Shuchen Zhang, Chao He, Ying Wang, Taibin Wang, Ran Du, Jinjie Qian, Pan Li, Jin Zhang
Journal: Small
Read article