NIR‐II Responsive Hydrogel as an Angiogenesis Inhibition Agent for Tumor Microenvironment Reprogramming

Added 26 days ago (26.09.2021)
Authors: Senfeng Zhao, Ling Zhang, Liu Deng, Jiang Ouyang, Qianqian Xu, Xinyu Gao, Zhilin Zeng, You‐Nian Liu
Journal: Small
Read article