A Metallic Ion‐Induced Self‐Assembly Enabling Nanowire‐Based Aerogels

Added 23 days ago (26.09.2021)
Authors: Qi‐Guo Shang, Kang Wang, Lin‐Ge Li, Zhen He, Hui‐Jun Jiang, Jian‐Hua Zhu, Jian‐Wei Liu
Journal: Small
Read article