Reverse transcription recombinase-aided amplification assay for rapid detection of the influenza A(H1N1)pdm09 H275Y mutation that confers oseltamivir resistance

Added 27 days ago (25.09.2021)
Authors: Jun Li; Zi Yang; Ling-Feng Mao; Ren-Hua Chen; Xin-Fen Yu; Xu-Hui Yang; Guo-Zhong Zhang; Hao-Qiu Wang; Shu-Chang Chen; Gang Zhao
Read article