Prevalence of Sarcopenia and Its Effect on Postoperative Complications in Patients with Crohn’s Disease

Added 26 days ago (25.09.2021)
Authors: Chen Zhang, Dingye Yu, Liwen Hong, Tianyu Zhang, Hua Liu, Rong Fan, Lei Wang, Jie Zhong, and Zhengting Wang
Read article