The characteristics of intestinal flora in overweight pregnant women and the correlation with gestational diabetes mellitus

Added 32 days ago (25.09.2021)
Authors: Yao Su; Li Chen; Dong-Yao Zhang; Xu-Pei Gan; Yan-Nan Cao; De-Cui Cheng; Wen-Yu Liu; Fei-Fei Li; Xian-Ming Xu; Hong-Kun Wang
Read article