Vitrification with microinjection of single seminiferous tubules: an efficient cryopreservation approach for limited testicular tissue

Added 26 days ago (24.09.2021)
Authors: Sha Han; Liangyu Zhao; Chao Yang; Junwei Xu; Chencheng Yao; Chuan Huang; Hongbin Zhang; Zhiyong Ji; Jiaqiang Luo; Yingying Guo; Yan Hong; Feng Liu; Xinli Zhou; Zhi Zhou; Yonghua Huang; Zheng Li
Read article