Clinical comparison of single-shot EPI, readout-segmented EPI and TGSE-BLADE for diffusion-weighted imaging of cerebellopontine angle tumors on 3 tesla

Added 31 days ago (24.09.2021)
Authors: Qing Fu; Xiang-Chuang Kong; Ding-Xi Liu; Kun Zhou; Yi-Hao Guo; Mingfu Wang; Zi-Qiao Lei; Chuan-Sheng Zheng
Read article