Contribution of high fat diet induced PCSK9 upregulation to a mouse model of PCOS is mediated partly by SREBP2

Added 33 days ago (24.09.2021)
Authors: Wen-Jing Guo; Yi-Cheng Wang; Yong-Dan Ma; Zhi-Hui Cui; Li-Xue Zhang; Li Nie; Xue-Qin Zhang; Mei-Jiao Wang; Jin-Hu Zhang; Dongzhi Yuan; Li-Min Yue
Journal: Reproduction
Read article