A Novel 5-HT<sub>1B</sub> Receptor Agonist of Herbal Compounds and One of the Therapeutic Uses for Alzheimer's Disease

Added 245 days ago (24.09.2021)
Authors: Yang Yang; Lijing Zhang; Jiaojiao Yu; Zhaobin Ma; Moxiang Li; Jin Wang; Pengcheng Hu; Jia Zou; Xueying Liu; Ying Liu; Su An; Cheng Xiang; Xiaoxi Guo; Qian Hao; Tian-Rui Xu
Read article