The systemic characterization of aptamer cocktail for bacterial detection studied by graphene oxide‐based fluorescence resonance energy transfer aptasensor

Added 279 days ago (23.09.2021)
Authors: Baichang Li, Dongwei Feng, Yunfei Miao, Xuewang Liang, Le Gu, Hongying Lan, Shimeng Gao, Yaxi Zhang, Yulin Deng, Lina Geng
Read article