Vaccines, Vol. 9, Pages 1062: Cost-Effectiveness of Three Poliovirus Immunization Schedules in Shanghai, China

Added 242 days ago (23.09.2021)
Authors: Jia Ren; Hairenguli Maimaiti; Xiaodong Sun; Zhuoying Huang; Jiechen Liu; Jianping Yang; Zhi Li; Qingrui Bai; Yihan Lu
Journal: Molecules
Read article