[ASAP] Metabolic Engineering of Gas-Fermenting <italic toggle="yes">Clostridium ljungdahlii</italic> for Efficient Co-production of Isopropanol, 3-Hydroxybutyrate, and Ethanol

Added 36 days ago (22.09.2021)
Authors: Dechen Jia, Meiyu He, Yi Tian, Shaohuang Shen, Xianfeng Zhu, Yonghong Wang, Yingping Zhuang, Weihong Jiang, and Yang Gu
Read article