Three-dimensional electronic microfliers inspired by wind-dispersed seeds

Added 30 days ago (22.09.2021)
Authors: Bong Hoon Kim; Kan Li; Jin-Tae Kim; Yoonseok Park; Hokyung Jang; Xueju Wang; Zhaoqian Xie; Sang Min Won; Hong-Joon Yoon; Geumbee Lee; Woo Jin Jang; Kun Hyuck Lee; Ted S. Chung; Yei Hwan Jung; Seung Yun Heo; Yechan Lee; Juyun Kim; Tengfei Cai; Yeonha Kim; Poom Prasopsukh; Yongjoon Yu; Xinge Yu; Raudel Avila; Haiwen Luan; Honglie Song; Feng Zhu; Ying Zhao; Lin Chen; Seung Ho Han; Jiwoong Kim; Soong Ju Oh; Heon Lee; Chi Hwan Lee; Yonggang Huang; Leonardo P. Chamorro; Yihui Zhang; John A. Rogers
Journal: Nature
Read article