Inhibition of viral suppressor of RNAi proteins by designer peptides protects from enteroviral infection in vivo

Added 69 days ago (22.09.2021)
Authors: Yuan Fang, Zezhong Liu, Yang Qiu, Jing Kong, Yuhong Fu, Yujie Liu, Chong Wang, Jia Quan, Qian Wang, Wei Xu, Lei Yin, Jie Cui, Yi Xu, Stephen Curry, Shibo Jiang, Lu Lu, Xi Zhou
Journal: Immunity
Read article