Development and preliminary evaluation of Chinese School-aged Children’s Eating Behavior Scale

Added 248 days ago (22.09.2021)
Authors: Hao Zhang, Xun Jiang, Yu-hai Zhang, Jing Yuan, Zhi-jun Tan, Tong Xu and Lei Shang
Read article