Genome Characterization and Phylogenetic Analysis of the First Bovine Rhinitis B Virus Isolate in China

Added 26 days ago (22.09.2021)
Authors: Shao-Lun Zhai; Yi-Lun Xie; Qi Zhai; Xiao-Hui Wen; Dian-Hong Lv; Qin-Ling Chen; Gang Wang; Wen-Kang Wei
Read article