The Influence of UiO‐bpy Skeleton for the Direct Methane‐to‐Methanol Conversion on Cu@UiO‐bpy: Importance of the Encapsulation Effect

Added 73 days ago (21.09.2021)
Authors: Lin Fu, Min Yuan, Xiaodong Li, Shuai Bian, Le Mi, Zhihua Gao, Qi Shi, Wei Huang, Zhi-jun Zuo
Journal: ChemCatChem
Read article