Further evidence that antipsychotic medication does not prevent long-term psychosis in higher-risk individuals

Added 73 days ago (20.09.2021)
Authors: TianHong Zhang; JunJie Wang; LiHua Xu; YanYan Wei; XiaoChen Tang; YeGang Hu; HuiRu Cui; YingYing Tang; ChunBo Li; Zheng Ling; JiJun Wang
Read article