Metabolite profiles in the peritoneal cavity of endometriosis patients and mouse models

Added 329 days ago (20.09.2021)
Authors: Qiuju Li; Ming Yuan; Xue Jiao; Miaomiao Ji; Yufei Huang; Jing Li; Dong Li; Guoyun Wang
Read article