Vanadyl nanocomplexes enhance photothermia-induced cancer immunotherapy to inhibit tumor metastasis and recurrence

Added 70 days ago (20.09.2021)
Authors: Doudou Hu; Hongxia Xu; Wei Zhang; Xiaodan Xu; Bing Xiao; Xueying Shi; Zhuxian Zhou; Nigel K H Slater; Youqing Shen; Jianbin Tang
Journal: Biomaterials
Read article