Reactive oxygen species-activatable self-amplifying Watson-Crick base pairing-inspired supramolecular nanoprodrug for tumor-specific therapy

Added 249 days ago (20.09.2021)
Authors: Xiaoyu Xu; Zishan Zeng; Xin Ding; Ting Shan; Qiuxing Liu; Meixu Chen; Jie Chen; Meng Xia; Yuanfeng He; Zeqian Huang; Yanjuan Huang; Chunshun Zhao
Journal: Biomaterials
Read article