Plants, Vol. 10, Pages 1944: A Simple Method for the Acquisition and Transmission of Brassica Yellows Virus from Transgenic Plants and Frozen Infected Leaves by Aphids

Added 245 days ago (18.09.2021)
Authors: Deng-Pan Zuo; Meng-Jun He; Xiang-Ru Chen; Ru-Jian Hu; Tian-Yu Zhao; Xiao-Yan Zhang; Yan-Mei Peng; Ying Wang; Da-Wei Li; Jia-Lin Yu; Cheng-Gui Han
Journal: Molecules
Read article