Positivity in Multifield Effective Field Theories

Added 37 days ago (17.09.2021)
Authors: Xu Li, Hao Xu, Chengjie Yang, Cen Zhang, and Shuang-Yong Zhou
Read article