Genes, Vol. 12, Pages 1437: Metformin Triggers Apoptosis and Induction of the G0/G1 Switch 2 Gene in Macrophages

Added 30 days ago (17.09.2021)
Authors: Xuming Hu; Huan Luo; Chunfeng Dou; Xujing Chen; Yi Huang; Liping Wang; Songlei Xue; Zhen Sun; Shihao Chen; Qi Xu; Tuoyu Geng; Xin Zhao; Hengmi Cui
Journal: Genes (Basel)
Read article