Dual origins of the Northwest Chinese Kyrgyz: the admixture of Bronze age Siberian and Medieval Niru’un Mongolian Y chromosomes

Added 34 days ago (17.09.2021)
Authors: Shao-qing Wen; Pan-xin Du; Chang Sun; Wei Cui; Yi-ran Xu; Hai-liang Meng; Mei-sen Shi; Bo-feng Zhu; Hui Li
Read article