Histiocytic Necrotizing Lymphadenitis Mimicking Acute Appendicitis in a Child: A Case Report

Added 38 days ago (17.09.2021)
Authors: Chun-Zhen Hua; Yu-Kai Chen; Shun-Zhi Chen; Wei-Zhong Gu; Qiang Shu
Read article