Modified Dual Hepatic Vein Anastomosis in Pediatric Living-Donor Liver Transplantation Using Left Lateral Segment Grafts With Two Wide Orifices

Added 38 days ago (17.09.2021)
Authors: Yuchen Hou; Ping Wan; Mingxuan Feng; Bijun Qiu; Tao Zhou; Jianjun Zhu; Yi Luo; Jianjun Zhang; Qiang Xia
Read article