Combined association of multiple chronic diseases and social isolation with the functional disability after stroke in elderly patients: a multicenter cross-sectional study in China

Added 77 days ago (16.09.2021)
Authors: Xiangxiang Liu, Hong-jie Yu, Yan Gao, Jing Zhou, Mingchao Zhou, Li Wan, Feng Xiong, Jingpu Zhao, Qi-qiang He and Yulong Wang
Read article