Association between serum vitamin B12 and risk of all-cause mortality in elderly adults: a prospective cohort study

Added 79 days ago (16.09.2021)
Authors: Kangjun Xu, Xiyu Liu, Jiaxin Liu, Yingying Zhang, Xiaohui Ding, Lin Li and Jiangwei Sun
Read article