Comparisons of Treatment for HER2-Positive Breast Cancer between Chinese and International Practice: A Nationwide Multicenter Epidemiological Study from China

Added 35 days ago (16.09.2021)
Authors: Yi-Qun Han, Zong-Bi Yi, Pei Yu, Wen-Na Wang, Qu-Chang Ouyang, Min Yan, Xiao-Jia Wang, Xi-Chun Hu, Ze-Fei Jiang, Tao Huang, Zhong-Sheng Tong, Shu-Sen Wang, Yong-Mei Yin, Hui Li, Run-Xiang Yang, Hua-Wei Yang, Yue-E. Teng, Tao Sun, Li Cai, Hong-Yuan Li, Xue-Nong Ouyang, Jian-Jun He, Xin-Lan Liu, Shun-E. Yang, You-Lin Qiao, Jin-Hu Fan, Jia-Yu Wang, and Bing-He Xu
Read article