3D Printing of Black Bioceramic Scaffolds with Micro/Nanostructure for Bone Tumor‐Induced Tissue Therapy

Added 74 days ago (15.09.2021)
Authors: Xin Wang, Yin Liu, Meng Zhang, Dong Zhai, Yufeng Wang, Hui Zhuang, Bing Ma, Yu Qu, Xiaopeng Yu, Jingge Ma, Hongshi Ma, Qingqiang Yao, Chengtie Wu
Read article