ImmunoPET of trophoblast cell-surface antigen 2 (Trop-2) expression in pancreatic cancer

Added 37 days ago (15.09.2021)
Authors: Weiyu Chen; Miao Li; Muhsin H Younis; Todd E Barnhart; Dawei Jiang; Tuanwei Sun; Joshua M Lang; Jonathan W Engle; Min Zhou; Weibo Cai
Read article