Liver-specific over-expression of Cripto-1 in transgenic mice promotes hepatocyte proliferation and deregulated expression of hepatocarcinogenesis-related genes and signaling pathways

Added 245 days ago (14.09.2021)
Authors: Yu Liu; Yan-Qing Li; Shi-Hao Huang; Yong-Long Li; Jia-Wei Xia; Jun-Shuang Jia; Fang Wei; Jia-Hong Wang; Guan-Qi Dai; Yu-Cai Wang; Xiao-Yan Li; Liu-Xin Han; Xiao-Ling Zhang; Xu-Dong Xiang; Wen-Tao Zhao; Dong Xiao; Xiao-Lin Lin
Journal: Aging
Read article