Betulinic acid induces autophagy-dependent apoptosis via Bmi-1/ROS/AMPK-mTOR-ULK1 axis in human bladder cancer cells

Added 34 days ago (13.09.2021)
Authors: Yan Zhang; Ning He; Xuejian Zhou; Feifan Wang; Hairong Cai; Shih Han Huang; Xianwu Chen; Zhenghui Hu; Xiaodong Jin
Journal: Aging
Read article