Aorta smooth muscle-on-a-chip reveals impaired mitochondrial dynamics as a therapeutic target for aortic aneurysm in bicuspid aortic valve disease

Added 83 days ago (06.09.2021)
Authors: Abudupataer Mieradilijiang; Shichao Zhu; Shiqiang Yan; Kehua Xu; Jingjing Zhang; Shaman Luo; Wenrui Ma; Md Fazle Alam; Yuyi Tang; Hui Huang; Nan Chen; Li Wang; Guoquan Yan; Jun Li; Hao Lai; Chunsheng Wang; Kai Zhu; Weijia Zhang
Journal: eLife
Read article