Trivalvaria tomentosa (Annonaceae), a new species from Southeast Yunnan, China

Added 258 days ago (02.09.2021)
Authors: Bine Xue, Jian‐Wu Li, Jun‐Jie Liao, Ming‐Zhong Mo, Yun‐Hong Tan, You‐Sheng Chen
Read article