Role of RNF213 polymorphism in defining quasi-moyamoya disease and definitive moyamoya disease

Added 87 days ago (02.09.2021)
Authors: Eitaro Ishisaka; Atsushi Watanabe; Yasuo Murai; Kazutaka Shirokane; Fumihiro Matano; Atsushi Tsukiyama; Eiichi Baba; Shunsuke Nakagawa; Tomonori Tamaki; Takayuki Mizunari; Rokuya Tanikawa; Akio Morita
Read article