Gestational body weight gain and risk of low birth weight or macrosomia in women of Japan: a nationwide cohort study

Added 89 days ago (01.09.2021)
Authors: Hiroyuki Uchinuma; Kyoichiro Tsuchiya; Tetsuo Sekine; Sayaka Horiuchi; Megumi Kushima; Sanae Otawa; Hiroshi Yokomichi; Kunio Miyake; Yuka Akiyama; Tadao Ooka; Reiji Kojima; Ryoji Shinohara; Shuji Hirata; Zentaro Yamagata; Michihiro Kamijima; Shin Yamazaki; Yukihiro Ohya; Reiko Kishi; Nobuo Yaegashi; Koichi Hashimoto; Chisato Mori; Shuichi Ito; Zentaro Yamagata; Hidekuni Inadera; Takeo Nsakayama; Hiroyasu Iso; Masayuki Shima; Youichi Kurozawa; Narufumi Suganuma; Koichi Kusuhara; Takahiko Katoh
Read article