Renal Interstitial Cells Promote Nephron Regeneration by Secreting Prostaglandin E2

Added 101 days ago (28.08.2021)
Authors: Liu, X., Yu, T., Tan, X., Jin, D., Zhang, J., Zhang, Y., Liao, S., Yang, W., Zhao, J., Zhong, T., Liu, C.
Source: bioRxiv
Read article