Metastasis suppressor 1 interacts withα‐actinin 4 to affect its localization and regulate formation of membrane ruffling

Added 348 days ago (26.08.2021)
Authors: Lijun Liang, Xiaoping Liang, Peng Jiang, Lu Zhou, Luanluan Zhong, Mei Wang, Shuyun Lin, Zhen Guo, Juan Yu, Changcheng Yang, Yu Chen, Chengjie Zhuo, Ping Chen, Ying Wang
Journal: Cytoskeleton
Read article