The Correlation of Symptom Clusters and Functional Performance in Adult Acute Leukemia Patients Under Chemotherapy

Added 96 days ago (26.08.2021)
Authors: Chen, Fengjiao; Leng, Yamei; Zhang, Li; Xu, Juan; Zhang, Dan; Qin, Yu; Li, Jiping; Zheng, Yuhuan
Read article