Peripheral biomarkers to predict the diagnosis of bipolar disorder from major depressive disorder in adolescents

Added 99 days ago (26.08.2021)
Authors: Xiaohui Wu; Zhiang Niu; Yuncheng Zhu; Yifan Shi; Hong Qiu; Wenjie Gu; Hongmei Liu; Jie Zhao; Lu Yang; Yun Wang; Tiebang Liu; Yong Xia; Yan Yang; Jun Chen; Yiru Fang
Read article