Population-Based Impact of Smoking, Drinking, and Genetic Factors on HDL-Cholesterol Levels in J-MICC Study Participants

Added 95 days ago (24.08.2021)
Authors: Yora Nindita; Masahiro Nakatochi; Rie Ibusuki; Ippei Shimoshikiryo; Daisaku Nishimoto; Keiichi Shimatani; Toshiro Takezaki; Hiroaki Ikezaki; Masayuki Murata; Megumi Hara; Yuichiro Nishida; Takashi Tamura; Asahi Hishida; Mako Nagayoshi; Rieko Okada; Keitaro Matsuo; Hidemi Ito; Haruo Mikami; Yohko Nakamura; Takahiro Otani; Sadao Suzuki; Teruhide Koyama; Etsuko Ozaki; Kiyonori Kuriki; Naoyuki Takashima; Naoko Miyagawa; Kokichi Arisawa; Sakurako Katsuura-Kamao; Yukihide Momozawa; Michiaki Kubo; Kenji Takeuchi; Kenji Wakai
Read article