DNA methylome profiling reveals epigenetic regulation of lipoprotein-associated phospholipase A2 in human vulnerable atherosclerotic plaque

Added 273 days ago (22.08.2021)
Authors: Jingjin Li, Xiaoping Zhang, Mengxi Yang, Hang Yang, Ning Xu, Xueqiang Fan, Gang Liu, Xintong Jiang, Jiasai Fan, Lifang Zhang, Hu Zhang, Ying Zhou, Rui Li, Si Gao, Jiangli Jin, Zening Jin…
Read article