A Wireless Near-Infrared Spectroscopy Device for Flap Monitoring: Proof of Concept in a Porcine Musculocutaneous Flap Model

Added 64 days ago (18.08.2021)
Authors: Wu, Changsheng; Rwei, Alina Y.; Lee, Jong Yoon; Ouyang, Wei; Jacobson, Lauren; Shen, Haixu; Luan, Haiwen; Xu, Yameng; Park, Jun Bin; Kwak, Sung Soo; Ni, Xiaoyue; Bai, Wubin; Franklin, Daniel; Li, Shuo; Liu, Yiming; Ni, Xinchen; Westman, Amanda M.; MacEwan, Matthew R.; Rogers, John A.; Pet, Mitchell A.
Read article