The chemokine CCL1 triggers an AMFR-SPRY1 pathway that promotes differentiation of lung fibroblasts into myofibroblasts and drives pulmonary fibrosis

Added 111 days ago (17.08.2021)
Authors: Shan-shan Liu, Chang Liu, Xiao-xi Lv, Bing Cui, Jun Yan, Yun-xuan Li, Ke Li, Fang Hua, Xiao-wei Zhang, Jiao-jiao Yu, Jin-mei Yu, Feng Wang, Shuang Shang, Ping-ping Li, Zhi-guang Zhou, Yang Xiao, Zhuo-wei Hu
Journal: Immunity
Read article